Český kynologický svaz - ZKO č. 462 Zruč
VNITŘNÍ ŘÁD platný od 18. 1. 2020


Základní kynologická organizace Zruč (dále jen ZKO) je pobočným spolkem Českého kynologického svazu a jako takový se řídí Stanovami a směrnicemi svazu. I. Podmínky pro vznik členství v ZKO Zruč

Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s Vnitřním řádem organizace. O přijetí člena rozhoduje výbor ZKO. Podmínky přijetí stanoví výbor zvláštní směrnicí.

II. Práva členů ZKO

1) volit a být volen od 18 let věku, od 15 let hlasovat a spolurozhodovat o dění v klubu

2) být informován o činnosti a hospodaření organizace

3) účastnit se členských schůzí

4) používat prostředky, zařízení a další majetek organizace

5) každý člen má právo (po řádném ohlášení určenému členovi výboru) na zveřejnění kynologických či chovatelských úspěchů na oficiálních webových stránkách klubu

6) aktivně se účastnit výcviku a akcí pořádaných ZKO

III. Povinnosti členů ZKO

1) dodržovat Stanovy ČKS a Vnitřní řád ZKO a plnit rozhodnutí příslušných orgánů svazu. Chovat se tak, aby svým chováním a jednáním přispívali k dobrému jménu klubu.

2) zaplatit členské příspěvky do 15. prosince kalendářního roku pro rok následující

3) odpracovat brigádnické hodiny do 30. 11. nebo jejich neodpracování zaplatit stanovenou částkou do 15. 12. kalendářního roku

4) aktivně se účastnit výcviku a akcí pořádaných ZKO

5) řídit se pokyny členů výboru a pokyny výcvikářů při výcviku

6) hlásit hostování v jiné organizaci a tuto smí reprezentovat jen se svolením domácí ZKO

7) obnovovat očkování psa dle platných veterinárních předpisů (na vyzvání výboru ZKO předložit očkovací průkaz ke kontrole), dodržovat hygienická a veterinární nařízení dle veterinárního zákona.

8) uklízet po svém psu exkrementy, udržovat pořádek a čistotu na cvičišti, v klubovně, v kotcích i blízkém okolí cvičiště.

9) neprodleně opravit škody způsobené na pomůckách nebo majetku ZKO, ke kterým došlo při výcviku nebo užívání cvičiště (nebo uhradit náklady vynaložené na opravu)

10) při odchodu ze cvičiště po sobě uklidit použitá zařízení.

11) sledovat aktuality na webové stránce klubu nebo informace vyvěšené na nástěnce v klubovně

12) při ukončení členství vrátit bezodkladně převzaté klíče

IV. Členské příspěvky + poplatky

1) Členský příspěvek je stanoven na období jednoho kalendářního roku takto:

- nový člen 800,- Kč - řádný člen 800,- Kč

- nezletilá osoba (do 18 let), důchodce 600,- Kč - registrace (jednorázový poplatek) 500,- Kč

- funkcionáři, výcvikáři, figuranti 450,- Kč

- neodpracovaná brigádnická hodina 200,- Kč

Poplatek za použití cvičiště k výcviku osobami, které nejsou členy ZKO Zruč, určí výbor ZKO. (Je splatný hotově před vstupem psa na cvičiště k rukám výcvikáře nebo člena výboru.)

2) Čestný člen ZKO je od členského příspěvku osvobozen, poplatek do ČKS platí organizace.

3) Výši členských příspěvků může měnit členská schůze.

4) V případě bezhotovostní platby je nutnost uvést vždy v předmětu platby jméno člena + účel platby, VS je číslo členské průkazky. Pokud nebude možno platbu identifikovat, bude vrácena zpět na účet odesílatele a nebude na ni brán zřetel.

V. Ukončení členství v ZKO

1) Nezaplacením členských příspěvků a poplatků za neodpracované brig. hodiny do 15. 12. hotově k rukám jednatelky nebo převodem na účet klubu členství v ZKO automaticky zaniká k 31. 12. daného roku.

2) Neplnění a porušování povinností bude bráno jako závažné porušení Vnitřního řádu ZKO a povede ke ztrátě členství v ZKO.

VI. Systém brigádnických hodin

1) Člen organizace je povinen v kalendářním roce odpracovat 12 brigádnických hodin do 30. 11. daného roku, nebo je uhradit do 15. 12. daného roku, a to částkou 200,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

2) Odpracované hodiny (ze závažných důvodů, např. v případě přírodních kalamit - po odsouhlasení výborem ZKO) po termínu budou převedeny do následujícího roku. Výbor ZKO nebo členská schůze může povolit jednotlivci odpracování hodin (pro závažné důvody) v následujícím roce. Od odpracování brigádnických hodin jsou osvobozeni čestní členové organizace.

3) Brigádnické hodiny nejsou převeditelné mezi členy ZKO.

4) Individuální brigády lze domluvit s hospodářem ZKO pouze předem, osobně nebo telefonicky, a to na základě potřebných prací.

VII. Organizace výcviku

1) Členskou schůzí jsou určeny hlavní výcvikové dny SOBOTA a NEDĚLE, dle ročního období je stanoven začátek výcviku. Výcvik na cvičišti je stanoven v letním období od 8.00 hod. do 21.00 hod., v zimním období od 8.00 hod. do 20.00 hod. Výjimky povoluje výbor ZKO.

2) Za řádný průběh výcviku odpovídají výcvikáři + hlavní výcvikář (výcvikářka). Výcvikáři jsou určeni na návrh hlavního výcvikáře (výcvikářky) výborem ZKO.

3) Nečlenové organizace (mimo hostujících) se musí hlásit u výcvikáře nebo u člena výboru, mimo výcvikové dny mají na cvičiště povolen vstup ve výjimečných případech pouze v přítomnosti člena ZKO Zruč. Cizí osoby bez řádného ohlášení nemají na cvičiště vstup povolen.

4) Hromadný výcvik na cvičišti (3 a více osob) mimo hlavní výcvikové dny je každý člen povinen nahlásit předem hlavnímu výcvikáři (výcvikářce) kvůli možné kolizi na cvičišti.

Jmenovitě se pak všichni účastníci výcviku (mimo hlavní výcvikové dny) musí zapsat do sešitu na nástěnce. Platí pro hromadný i individuální výcvik.

5) Zveřejnění výcviku (např. na sociálních sítích) mimo hlavní výcvikové dny je možné až poté, co hlavní výcvikář (výcvikářka) potvrdí volný termín.

6) Za organizaci výcvikových akcí (zkoušky, závody apod.) odpovídá výbor ZKO, který určí osoby odpovědné za průběh a organizaci jednotlivých akcí.

7) Neplnění nebo ev. porušování výše uvedeného bude bráno jako závažné porušení Vnitřního řádu ZKO a povede ke ztrátě členství v ZKO.

8) O odvolání proti uložení trestu výborem klubu rozhoduje s konečnou platností členská schůze. Proti ulžení trestu členskou schůzí se lze odvolat k orgánům svazu.

VIII. Platnost Vnitřního řádu

Tento Vnitřní řád ZKO Zruč přijatý dle článku 21, odstavec 9 a článku 22, odstavec 5k) Stanov ČKS byl schválen členskou schůzí klubu dne 18. ledna 2020 a je platný a závazný pro všechny členy klubu.


Za výbor ČKS - ZKO 462 Zruč Mgr. Věra Jáchimová, předsedkyně